Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 2019

Wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn zapraszam na coroczne Walne Zebranie zwoływane podczas Mistrzostw Polski klasy Finn. Zebranie odbędzie się w hotelu “Galion” w Górkach Zachodnich, sobotę dnia 07.09.2019 o godz. 18-tej, ale nie wcześniej niż 1 godzinę po powrocie z wyścigów w tym dniu.

Program Zebrania:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu merytorycznego i finansowego za okres sprawozdawczy 01.05.2018-30.04.2019.
 3. Omówienie działalności w sezonie 2019.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 7. Omówienie zmian w statucie Stowarzyszenia i dyskusja.
 8. Głosowanie nad nowelizacją statutu Stowarzyszenia.
 9. Dyskusja nad kalendarzem imprez.
 10. Wnioski i zalecenia dla Zarządu na rok 2020.
 11. Zamkniecie zebrania.

Prezes PSRKFinn Bogusław Nowakowski

Dodaj komentarz