CZECH Masters 2019 – 21-23.06.

Czescy koledzy gorąco zapraszają nas na Czech Masters 2019 na jezioro nieopodal Frydka-Mistka – tylko 25 km od Cieszyna! Nie można wytłumaczyć się odległością 🙂 /BN/

VETERÁN CUP FINN

OLEŠNÁ  GPS: 49.6578414°N, 18.3112975°E

FINN MASTERS

CTL 192410

Datum/Date: 21. – 23.06. 2019

TJ Sokol Palkovice-oddíl jachtingu, vodní nádrž Olešná, Česká republika

TJ Sokol Palkovice-yacht club, Olešná reservoir, Czech Republic

Sponzoři/Sponzors:

Fleximont s.r.o.

Obec Palkovice

Devoti Sailing

Oma a.s.

Moravskoslezský krajský svaz jachtingu

Kamil Ščerba

VYPSÁNÍ ZÁVODU

NOTICE OF RACE

1.     Místo konání

V prostorách loděnice TJ sokol Palkovice, vodní nádrž Olešná, Česká republika,

49.6578414°N, 18.3112975°E

Venue

The premises of the shipyard TJ Sokol Palkovice,  Olešná reservoir, Czech Republic,

49.6578414°N, 18.3112975°E

 

2.     Lodní třídy

Finn – 3R

Classes

Finn – 3 R

3.     Pořadatel

TJ sokol Palkovice-oddíl jachtingu

Ředitel závodu: Patrik Ščerba

Garant závodu: Kamil Ščerba

Hlavní rozhodčí: Lukáš Vavrla

 

Organizing Authority

TJ sokol Palkovice-yacht club

Director of regata: Patrik Ščerba

Guarantor of regata: Kamil Ščerba

Principal race officer: Lukáš Vavrla

4.     Počet rozjížděk

8

Number of races

8

 

5.     Reklama

Na plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.

Advertising

Boats may be required to display a bow number and advertising of the event sponsors on the side of the hull.

6.     Pravidla

Závod bude řízen podle:

Závodních pravidel World sailing 2017-2020, jejich dodatků a všech jejich platných změn.

Platného soutěžního řádu ČSJ

Vypsání závodu

Plachetních směrnic

Mezinárodních pravidel zúčastněných tříd

Vyhlášek závodní komise a protestní komise

Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S – Standardní plachetní směrnice, a doplňujícími plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli.

Rules

The Regatta will be governed by:

The 2017-2020 Racing Rule sof Sailing including its applicable appendixes and all its ganges

Sailing Instructions

Notice of Regatta

International rules of the interested classes

Notices of Race Committee

The sailing instructions will consist of the instructions in RRS Appendix S, Standard Sailing Instructions, and supplementary sailing instructions that will be on the official notice board.

7.     Účast

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří v uplynulém roce dovršily 40 let a splňují požadavky WS předpisu 19 – „Kodex oprávnění“

 

Eligibility

The Regatta is open for all competitors which reached 40 years and comply with rules WS Regulation 19 – “Eligibility Code”

 

8.     Přihlášky a registrace

Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacením startovného a předloží následující doklady:

– Závodnickou licencí pro rok 2019, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.

– Zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu WS 75.1.

– Platný certifikát o proměření lodi.

– Potvrzení (resp.pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

Přihláška musí být podepsána závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu.

U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Přihlášky budou přijímány v klubovně Jachetního klubu.

 

Entry and registration

Competitors will enter the Regatta by completing the entry and registration form at registration, paying the Entry fee, presenting a written permission of the Event

measurer and the following documents:

– Czech Sailing Association Competitors License with medical approval no older than one year (only for Czech competitors)

– Documents in accordance with WS Regulation 75.1. (foreign competitors)

– Valid Class Certificate.

– Insurance treaty or confirmation for the damage caused to a other competitors.

The entry form shall be signed by the skipper. Signing the entry form agrees to be bound by Racing Rules of Sailing and other document valid for the regatta.

The entry form of the crew of any junior competitor (under the age of 18) shall be signed by the adult taking responsibility for the competitor.

Registration will be placed at the clubroom of TJ sokol Palkovice.

9.     Pojištění a zodpovědnost

Loď se účastní závodu na vlastní nebezpečí, náklady a plně odpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví dalších osob. ČSJ ukládá povinnost všem lodím nebo kapitánům lodí na všech závodech organizovaných pod ČSJ (koef. K1 a vyšší — včetně VPOZ) mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s pojistnou částkou minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (k 01/04/2011 = minimálně 9.000.000,– Kč). Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.

Insurance and liability

Every participant enters the Regatta on its own risk and expenses and is fully responsible for any damage or any hurt considering the property or health of other

participants. Czech Sailing Association tolls the duty to all boats or their captains participating in all regattas with coef. above K1, including public opened regattas, to have valid insurance considering responsibility of due damages with the insurable value at min. 9.000.000 Czech crowns. The Organising Authority will not accept any liability for personal damage, injury or death, sustained in conjunction with, prior to, during or after the Regatta. The Organising Authority disclaims any and all such liability.

10.  Startovné

Jednotné startovné je: 500 Kč. Startovné musí být zaplaceno při registraci.

Entry fee

The uniform entry fee is: 500 Kč. The entry fee shall be paid at registration.

 

11.  Časový plán závodu

Pátek 21.6. 2019

08:00 – 10:00 Registrace závodníků

10:30 Slavnostní zahájení

12:00 Start první rozjížďky

Po dokončení rozjížděk bude v baru připraveno občerstvení

Sobota 22.6. 2019

8:00-9:00 Snídaně

09:00 Breefing

10:00 Start první rozjížďky dne

Další rozjížďky dle rozhodnutí ZK

Po dokončení rozjížděk bude v baru připraveno občerstvení

Neděle 23.6.2019

8:00-9:00 Snídaně

09:00 Breefing

10:00 Start první rozjížďky dne

Další rozjížďky dle rozhodnutí ZK

Žádná rozjížďka nebude startována po 13:00 v případě odjetí 3 rozjížděk nebo po 15:00 v případě odjetí 2 nebo méně rozjížděk.

Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků

Time schedule

Friday 21.6.2019

08:00 – 10:00 Competitor registration

10:30 Opening Ceremony

12:00 Start of the first race

After completion of the races will be refreshments at the bar

Saturday 22.6.2019

8:00-9:00 Breakfast

09:00 Breefing

10:00 Start of the first day race

Other races at the discretion of ZK

After completion of the races will be refreshments at the bar

Sunday 23.6.2019

8:00-9:00 Breakfast

09:00 Breefing

10:00 Start of the first day race

Other races at the discretion of ZK

No races will be started after 13:00 in the case of 3 races completed or after 15:00 in the case of 2 races (or less) completed

Closing Ceremony, Prize Giving

12.  Plachetní směrnice

Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S – Standardní plachetní směrnice, a doplňujícími plachetními směrnicemi, které budou vyvěšeny na oficiální vývěsní tabuli..

Sailing Instructions

The sailing instructions will consist of the instructions in RRS Appendix S, Standard Sailing Instructions, and supplementary sailing instructions that will be on the official notice board.

13.  Závodní plocha

Závod se uskuteční na vodní nádrži Olešná

Sailing area

The race will take place on the Olešná reservior

14.  Bodovací systém

Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2

Scoring systém

Low point scoring system, rule A2, will apply

 

15.  Protestní komise

Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti TJ sokol Palkovice

Protest committee

The protest committee will operate at the dedicated room of TJ sokol Palkovice

16.  Ceny a kategorie

Ceny budou uděleny za:

1. – 3. Místo veterán nad 40 let

1. – 3. Místo veterán nad 50 let

1. – 3. Místo veterán nad 60 let

Nejstarší veterán

Veteránka

Nejstarší loď

 

Prizes and categories

Prizes will be awerded for:

1. – 3. Place veteran above 40 years

1. – 3. Place veteran above 50 years

1. – 3. Place veteran above 60 years

Very old veteran

Veteran woman

Very old boat

 

 

17.  Televize a media

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

 

Television and media

The organising authority shall have the right to use any images and sound recorded during the event free of charge

18.  Doprovodné čluny

Provoz člunů se spalovacími motory je na Olešné zakázán zákonem. Pořadatel si vyhrazuje právo zakázat v prostoru závodu použití motorových člunů, které by mohly být spojovány s pořadatelem a které nemají udělenou výjimku ze zákona pro Olešnou. Pořadatel si vyhrazuje právo přizvat do organizace závodu další čluny do výše limitu stanoveného v udělené výjimce ze zákona.

Od 1.června 2013 může pořadatel závodu registrovat jako doprovodné (trenérské) čluny pro závody zařazené do CTL ČSJ pouze čluny, které mají uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu plavidla ve výši minimálně 9.000.000,– Kč nebo čluny, které jsou vedeny osobou, jež má takové pojištění uzavřeno.

 

Motorboats ith combustion engines

The use of motorboats with combustion engines is prohibited by law at the Olesna reservior. The organiser reserves the right to prohibit the use of such motorboats at the sailing area not-having the written exception from the law, which can be mistaken as organiser´s boats. Organiser reserves the right to incorporate other boats to the regatta up to the limit up to the number stated in approved exception from law. From 1 June 2013 the race organizers may register as accompanying (trainer) boats for competitions included in the CTL of ČSJ only boats that have a liability insurance of the vessel of at least 9.000.000, – CZK or boats that are driven by a person that has such insurance.

19.  Občerstvení a stravování

Bude k dispozici bufet

Buffet

Buffet will be opened during the regata

 

20.  Kontakty

Organizátor: Kamil Ščerba +420 777 005 056

Hlavní rozhodčí: Lukáš Vavrla +420 777 558 480

Contacts

Organizer: Kamil Ščerba +420 777 005 056

Principal race office: Lukáš Vavrla +420 777 558 480

 

Dodaj komentarz