Relacja z IFA AGM

Na Mistrzostwa Europy w Kadyksie, a precyzyjniej w El Puerto de Santa Maria, przyjechali najlepsi żeglarze nie tylko z Europy, ale z całego świata, w tym z USA, Australii, Nowej Zelandii, Argentyny, Brazylii, Bermudów. W związku z ostatecznym przygotowaniem do eliminacji olimpijskich, które rozpoczną się w duńskim Aarhus w sierpniu, termin tych mistrzostw połączono z rocznym zebraniem międzynarodowej klasy Finn, na którym podejmowano istotne decyzje dotyczące klasowych reguł i wyznaczono na wczesną wiosnę, tj. środek marca. Na tym spotkaniu obecni byli reprezentanci ponad 30 krajów z całego świata.

Obowiązkowymi punktami były aspekty formalne tj. sprawozdania poszczególnych członków zarządu IFA (International Finn Association). Dyrektor wykonawcza, Corinne McKenzie, przedstawiła problemy i podejmowane działania mogące prowadzić do jak najskuteczniejszego utrzymania Finna w grupie klas olimpijskich w aspekcie olimpiady we Francji w 2024 roku. Tymi elementami są pozytywne, atrakcyjne wyróżnianie się klasy Finn, wpisywanie się politykę ekologiczną przez m.in. ograniczenie kosztów podróży pomiędzy regatami, utrzymanie lub zmniejszenie kosztów sprzętu regatowego, promocja klasy w mediach oraz odpowiedni lobbing w światowej organizacji World Sailing i Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.

Istotnymi w tym aspekcie sprawami były decyzje o limicie dopuszczającym pompowanie żaglem, który to sposób żeglowania kursami wolnym wyraźnie wyróżnia klasę Finn. Były różne opinie w sprawie jego obniżenia do poziomu siły wiatru 8 węzłów. Wskazywano, że istotnym elementem jest zafalowanie. Była dość długa dyskusja, a ostatecznie postanowiono, że “pompowanie” będzie dozwolone po decyzji Komisji Regatowej, w warunkach wiatrowych powyżej 10 węzłów. Dotyczy to również wyścigów medalowych.

Kolejnymi dyskutowanymi sprawami były aspekty techniczne. Postanowiono, że zmianę reguł technicznych, podobnie jak dotychczas, będzie można wykonać zwykłą większością głosów rocznego zebrania, a nie jak zaproponowano większością kwalifikowaną 2/3. Argumentowano, że gdyby wcześniej w sprawach  reguł klasowych obowiązywała większość kwalifikowana, dotychczasowe zmiany, dzięki którym Finn jest łodzią nowoczesną, nie byłyby możliwe.  W sprawie ograniczeń w stosowaniu zapasowych elementów wyposażenia, zmniejszono dopuszczalną ilość sterów, masztów i bomów do jednego, a pozostawiano maksymalną ilość żagli w limicie dwóch. Nie wyklucza to możliwości wymiany wyposażenia zniszczonego w czasie regat. Dopasowano formalności w przepisach budowy kadłuba do bieżącej praktyki producentów i mierniczych.

Ostatnią dyskutowaną kwestią była możliwość stosowania na regatach elektronicznych pulsometrów. Dyskutowano aspekty wbudowanych innych funkcji, w tym GPS, w takich urządzeniach. W głosowaniu wykluczono możliwość stosowania dodatkowych urządzeń.

Naszym delegatem na to roczne walne zebranie był Andrzej Romanowski, a obecni na nim również Rafał Szukiel i ja, byliśmy jego głosami doradczymi.

Bogusław Nowakowski

Dodaj komentarz