Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze – piątek 23.09.2016

 

Koledzy, Członkowie Stowarzyszenia,

w imieniu zarządu PSRKF mamy przyjemność zaprosić Kolegów na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w piątek w dniu 23 września 2016. Zebranie odbędzie się w czasie Mistrzostw Polski,  w Hotelu GALION  Górkach Zachodnich, w sali B na I piętrze,  o godzinie 17:30 w I terminie i 17:45 w drugim terminie.

Ponieważ kadencja władz Stowarzyszenia, wybranych pod działaniem poprzedniego statutu, dobiegła końca, zgodnie z regułami nowego statutu, uchwalonego w kwietniu tego roku, Zebranie wybierze nowe władze na 3 letnią kadencję.

Program Zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres 01.05.2015 – 30.04.2016 oraz podsumowanie sezonu bieżącego.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za w/w okres.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu w głosowaniu.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 10. Zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu PSRKF.
 11. Wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 13. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 14. Dyskusja nad programem na najbliższy rok, w tym propozycje do kalendarza regat na rok 2017.
 15. Prezentacja wybranych władz z podziałem na funkcje.
 16. Wnioski różne, w tym wytyczne dla nowego Zarządu.
 17. Głosowanie nad wnioskami i wytycznymi.
 18. Zamknięcie zebrania.

Przygotowując dyskusje, zarówno nad sprawami sezonów ubiegłego i bieżącego, a także nad przyszłorocznym, Zarząd zwraca się z prośbą, by dyskutanci, o ile to możliwe, przygotowali pisemnie tezy swoich wystąpień i rozesłali je wszystkim Kolegom pocztą mailową. Pozwoli to wcześniej przemyśleć stanowiska i istotnie skróci czas Zebrania, pozwalając szybciej przejść do głosowania nad proponowanymi wnioskami.

/BN/

Dodaj komentarz