Regaty Otwarcia Sezonu 2019

zaliczane do Pucharu Polski 2019 – ZoR:

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

 Regaty

Otwarcia Sezonu 2019

w klasach

OPP, EUROPA, FINN,

FD, HOTNET, KABINOWE 

Wolsztyn, 4 – 5.05.2019 r. 

 

1. Organizator regat.

Wolsztyński Klub Żeglarski

64 – 200 Wolsztyn

Niałek Wielki 60G

2. Termin, miejsce regat.

Termin regat:              04.05.2019 – 05.05.2019 r.

Miejsce rozgrywania regat:

Jezioro Berzyńskie, przystań żeglarska WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60 G

3. Zasady rozgrywania regat:

Regaty zostaną przeprowadzone z podziałem na następujące klasy:

A – sportowe:

• Europa

• Finn

• Optimist

• FD

• Hornet

B – turystyczne:

• Kabinowe

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów, planuje się rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów planuje się odrzucenie najgorszego wyniku.

Wpisowe do regat:

– Optimist                                                                                          50,- PLN

– Europa                                                                                            50,- PLN

–  Finn                                                                                                           100,- PLN

– FD, Hornet, Kabinowe                                                                   200,- PLN

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF ,

– Przepisami Klasowymi (dla danej klasy)

– Instrukcją Żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)

– Niniejszym zawiadomieniem o regatach.

W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający dokumenty wymagane przez przepisy   §5 „Dokumenty wymagane od uczestników regat” określone w Zasadach Organizacji żeglarskich Imprez Sportowych i Sportowo-rekreacyjnych PZŻ:

– licencję zawodnika

– ubezpieczenie OC (dla jachtów klas: FD, OPP, Europa, Finn, Hornet na sumę gwarancyjną minimum 1 500 000,00 Euro)

– uprawnienia Żeglarskie (jeżeli są wymagane do prowadzenia danego jachtu),

– zaświadczenie lekarskie wydane przez WPS-L lub lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej,

– certyfikat jachtu,

– zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne  (jeśli dotyczy)

– dowód wpłaty wpisowego do regat

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w pomieszczeniu KS na terenie organizatora w pierwszym dniu regat od godz. 9:00 do 10:00.

Start do pierwszego wyścigu w dniu 04.05.2019 r. planowany jest na godz. 11.00.

Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

Kluby zgłaszające do regat 5 jachtów lub więcej zobowiązane są do zabezpieczenia trasy regat jedną motorówką asekuracyjno-ratowniczą. Wszystkie łodzie pomocnicze i łodzie trenerów uczestniczących w regatach należy akredytować  na załączonych wnioskach u organizatora regat.

Jacht którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją komisji regatowej lub zespołu protestowego po rozpatrzeniu protestów.

4. Nagrody.

Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w poszczególnych klasach przewidziane są medale oraz dyplomy.

5. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

6. Pozostałe informacje

Zakwaterowanie – informacje dostępne na stronie internetowej www.wolsztyn.pl (dział turystyka)

  1. O.W. „U Karola”     –  tel. (068) 346 81 19
  2. Hotel OSiR                –  tel. (068) 384 33 20
  3. Hotel „Kaukaska”   –  tel. (068) 347 12 83
  4. Motel „Montana”    –  tel. (068) 347 15 02

Komunikat ze strony: http://www.wkz.org.pl/aktualnosc,229.html

Dodaj komentarz