Oświadczenie o stanie zdrowia zawodnika powyżej 23 roku życia

W nawiązaniu do nowych uregulowań prawnych prezentujemy wzór oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w regatach żeglarskich zawodnika powyżej 23 roku życia:

————————————————————————————————

Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do

udziału w regatach żeglarskich zawodnika powyżej 23 roku życia

 

(Miejscowość)                                     (Data)

 

(imię i nazwisko)                            (pesel)

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma swojego stanu zdrowia i potwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

Przystępuję do udziału w regatach żeglarskich w sezonie 2019 na własną odpowiedzialność.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany mojego stanu zdrowia uniemożliwiającej udział w regatach, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora regat i zaprzestać udziału we współzawodnictwie.

 

(podpis zawodnika)

————————————————————————————————–

Do pobrania:

oświadczenie_stan_zdrowia_23_lata

/AR/

Dodaj komentarz