Wywiad z Zsomborem Bereczem w Palma de Mallorca 2019

 

Zsombor Berecz – ur. 1986, aktualny Mistrz Świata z Aarhus 2018, zwycięzca I-szej olimpijskiej kwalifikacji do Tokio. Mieszka nad Balatonem z żoną i dwójka dzieci.

Rozmowa z Zsomborem Bereczem w Plama de Mallorca 07.03.2019 – rozmawiał Bogusław Nowakowski

BN: Pamiętam twój wyraz  twarzy  po Finn Gold Cup 2017 nad Balatonem. Byłeś wtedy  bardzo rozczarowany.

ZB: Tak, to prawda.

BN: Na początku następnego roku spotkaliśmy się w Kadyksie. Wypadkek rowerowy był kolejnym krokiem w tył w odniesieniu do twoich planów. Ale później wszystko zmieniło się we właściwym kierunku.

ZB: Tak. Początek ubiegłego roku był na pewno rozczarowujący. Złamałem palec i musiałem przestać żeglować przez 3,5 miesiąca. Pamiętam pierwsze kilka tygodni, kiedy byłem naprawdę beznadziejnie załamany. Nie miałem pojęcia, co mam robić. Na szczęście moja żona zmusiła mnie do podjęcia działania z mentalną częścią mojego żeglarstwa. Od tego momentu zacząłem pracować z najlepszym psychologiem sportowym, który pomógł  poprawić moje pływanie. Powiedziałbym, że był to największy krok wprzód w mojej karierze żeglarskiej. Jest jednym z najlepszych psychologów na Węgrzech. Byłem zdumiony, ile pracy wykonaliśmy podczas tych spotkań i jak wielki to był postęp. Gdy wchodzę do łodzi, działam automatycznie. To był duży krok naprzód.

Patrząc wstecz powiedziałbym, że jeśli nie miałbym problemu, nigdy nie miałbym tego doświadczenia. Kto wie, jak by to się potoczyło. Wyglądałem okropnie, ale w krótkim czasie to był  najlepszy sposób zdobycie Mistrzostwa Świata.

BN: Adam Małysz, słynny polski skoczek narciarski, ma podobne rady: „w zawodach skoków narciarskich musisz wykonać dwa skoki ”. Opowiedz więcej o swoim programie treningowym. Niektóre drużyny narodowe mają swoich trenerów, sesje treningowe. Ty wynająłeś mieszkanie w Kadyksie dla swojej rodziny i pracowałeś tam bardzo ciężko.

ZB: Powinieneś dowiedzieć się, jak trenować i z kim trenować. Dziś czuję, że mógłbym osiągnąć ten sam rezultat i poprawiać się, w krótszym czasie. Dla klasy Finn Walencja jest jednym z najwspanialszych miejsc do szkolenia i bardzo dobrą bazą do nauki. Tam na Finnie wszystko się ładnie złączyło i nadal to rozwijam. Najtrudniej jest znaleźć partnera szkoleniowego i dobrą grupę, z którą możesz trenować. Kiedy jesteś na wodzie, wszyscy powinniście napędzać się do granic możliwości, aby uzyskać właściwą informację zwrotną o rezultatach.

Teraz trenuję z Nenadem i Josipem z Chorwacji, spędziłem z nimi dużo czasu w Splicie.

Po pierwsze, musisz się systemetycznie  poprawiać, włożyć wiele wysiłku i pracy. Wtedy możesz osiągnąć wyniki, które będą Cię motywować.

BN: Jesteś doskonałym żeglarzem i przykładem dla wielu młodych. Dziękuję za wywiad.

 

W wersji oryginalnej:

BN: I remember your face after Finn Gold Cup 2017 at Balaton Lake. You were very disappointed.

ZB: Yes, that was true.

BN: Then in the beginning of the next year we had met in Cadiz. After your bike accident was another step back according to your plans. But later everything had changed into right way.

ZB: Yes. The start of the last year was disappointing for sure. I broke my finger and I have to stop sailing for 3,5 months. I remember the first couple of weeks I was really hopeless and destroyed. I do not have the idea what to do. Luckily my wife forced me to do something with the mental part of the sailing. That was the moment when I have started to work with the best sport psychologist who had helped me to improve my sailing. I would say that it was the biggest step forward in my sport sailing career. She is one of the best psychologist in Hungary. I was amazing how much job we have made during this meetings and how much I improve. As I come into the boat it has worked automatically. It was a big step forward.

Looking back I would say, that if I have not had this problem, I would never have this research. Who knows how the thing could go. I had looked terrible, but in the short period of time it was the best way to go to World Championships.

BN: Adam Malysz, famous Polish ski jumper, has similar advice: “in the ski jumping competition you must do two right jumps”. Tell more about your training program. Some national teams have their coaches, training sessions. You just had rented the apartment in Cadiz for your family and had worked very hard.

ZB: You should work out how to train and who to train with. From today I feel that I could make the same result and improvement in the shorter period of time. For the Finn, Valencia is one of the greatest place to do the training and a very good learning base. On Finn everything came together nicely and we still work on it. The hardest part is to find a training partner and the good group you can train with. When you are on the water all of you should push each other into the limits to take the proper feedback.

Now I train with Nenad and Josip from Croatia, I have spent a lot of time in Split with them.

First, you have to improve yourself, put a lot of effort and work. Then you can reach some results, which will motivate you further.

BN: You are the excellent sailor and the example for many young sailors. Thanks for the interview.

Dodaj komentarz